Realizując obowiązek informacyjny zawarty w art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 9 (dalej RODO), informujemy, że:

1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej -Przychodnia Medycyny Rodzinnej we Frysztaku, adres siedziby: 38-130 Frysztak, ul. Piętniewicza 3/4, REGON: 690582482, NIP: 819-14-66-250, tel. (17) 2777 661.
2. Inspektorem Ochrony Danych Osobowych, który czuwa nad zgodnym z prawem i bezpiecznym przetwarzaniem Pana/Pani danych osobowych jest mgr piel. Iwona Radoń, adres: 38-130 Frysztak, ul. Piętniewicza 3/4, tel. (17) 2777 661
3. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane dla celów związanych z udzielaniem świadczeń opieki zdrowotnej, w tym rozliczania tych świadczeń na podstawie odrębnych przepisów z Narodowym Funduszem Zdrowia, Zakładem Ubezpieczeń Społecznych/ Kasą Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, Urzędem Skarbowym. Każde przetwarzanie Pana/Pani danych jest oparte na właściwej, zgodnej z obowiązującymi przepisami prawa krajowego i unijnego podstawie prawnej, a zwłaszcza art. 6 ust. 1 lit b) RODO, art. 23-30 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta; ustawą z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654 z późn. zm.), ustawą z dnia 27 sierpnia 2004 r. o udzielaniu świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. Nr 210, poz. 2135 z późn. zm.), ustawą z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia (Dz.U. Nr 113, poz. 657z późn. zm.).
4. Odbiorcą Pana/Pani danych będzie zazwyczaj Narodowy Fundusz Zdrowia, Zakład Ubezpieczeń Społecznych/ Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, Urząd Skarbowy, bądź inne organy i instytucje publiczne w zakresie wyraźnego umocowania ustawowego. Jeżeli dla należytego wykonania umowy, konieczne będzie skorzystanie z usług podwykonawców (np. w zakresie wykonania badań laboratoryjnych, transportu sanitarnego) dane osobowe w niezbędnym zakresie zostaną powierzone ww. podmiotom na podstawie zawartych umów pomiędzy Administratorem a danym podwykonawcą. Pracownicy Administratora będą mieć dostęp do Pana/Pani danych osobowych na podstawie pisemnych upoważnień i wyłącznie w zakresie niezbędnym do wykonania usługi na Pana/Pani rzecz.                                                                                                                                     5. Administrator nie zamierza przekazywać Pana/Pani danych osobowych do państwa trzeciego czy organizacji międzynarodowej.
6. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane i przechowywane przez okres niezbędny do rozliczenia umowy, z uwzględnieniem obowiązku przechowywania dokumentacji medycznej wynikającego z art. 29 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.
7. W związku z przetwarzaniem oraz przechowywaniem danych posiada Pan/Pani prawo (w zakresie przewidzianym przepisami prawa) do:

– dostępu do treści przetwarzanych danych;
– sprostowania danych;
– usunięcia danych;
– ograniczenia przetwarzania danych;
– wydania danych;
– przeniesienia danych,
– wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych- do jej wycofania w dowolnym momencie. Skorzystanie z prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody.
8. Administrator celem umożliwienia Panu/Pani skorzystania z uprawnienia określonego w ust. 7 udostępnia w rejestracji Przychodni Medycyny Rodzinnej, 38-130 Frysztak, ul. Piętniewicza 3/4, stosowne formularze.
9. Przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie danych osobowych Pana/Pani dotyczących narusza przepisy RODO.
10. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych w tym danych dotyczących stanu zdrowia, danych genetycznych oraz danych biometrycznych jest dobrowolne, jednakże konieczne dla udzielania świadczeń opieki zdrowotnej z uwagi na zapewnienie bezpiecznego oraz skutecznego leczenia, obowiązku prowadzenia dokumentacji medycznej, a także rozliczania tych świadczeń z Narodowym Funduszem Zdrowia, Zakładem Ubezpieczeń Społecznych/ Kasą Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, Urzędem Skarbowym, na podstawie odrębnych przepisów (obowiązek ustawowy i umowny).

W oparciu o przekazane dane Administrator nie będzie podejmował wobec Pana/Pani zautomatyzowanych decyzji w tym decyzji będących wynikiem profilowania.